به ما بپیوندید
خ شهید بهشتی - ابتدای مفتح
نبش کوچه چهاردهم
09395560093
info@drghadimi.net
دوشنبه
از ساعت 14 الی 17
دکتر قدیمی

فلوشیپ جراحی سینه - انگلستان

فلوشیپ جراحی پلاستیک - اتریش

دوره تکمیلی جراحی و سرطان سینه - دانشگاه هایدلبرگ آلمان

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
پیشرفته ترین تجهیزات
دکتر قدیمی از پیشرفته ترین تجهیزات در عمل های جراحی خود بهره می برد .
مجموعه ای از برترین پزشکان
به همراه کادری مجرب ، خیال شما را از بابت کیفیت عمل جراحی آسوده می کنیم
جدیدترین متدها پزشکی
ما از آخرین متدهای روز پزشکی دنیا در جراحی های خود استفاده می نماییم.

دکتر قدیمی

آشنایی مختصر با دکتر قدیمی ، متخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

 

برای مشاهده نمونه کارهای دکتر قدیمی کلیک کنید  

ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ دکتر قدیمی اعم از اﺑﺪوﻣﯿﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﻪ، ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ و واﺗﺮﺟﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ژل، ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ، ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن، ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و توسط شخص دکتر قدیمی و کادر مجرب او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

گواهینامه های بین المللی