به ما بپیوندید
خ شهید بهشتی - ابتدای مفتح
نبش کوچه چهاردهم
09395560093
info@drghadimi.net
دوشنبه
از ساعت 14 الی 17

اﺑﺪوﻣﯿﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ

در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ و ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﮑﻢ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﻧﺎف ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻀﻼت ﺟﺪار ﺷﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و ﺑﺎﻻي ﻧﺎف ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻞ و آوﯾﺰان در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ دارﻧﺪ وﺧﺎﻧﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻬﻠﻮ و ﺑﺎﻻي ﻧﺎف ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ دکتر قدیمی اعم از اﺑﺪوﻣﯿﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﻪ، ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ و واﺗﺮﺟﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ژل، ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ، ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن، ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و توسط شخص دکتر قدیمی و کادر مجرب او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

نکات مهم قبل از عمل : 

1 - از مصرف سیگار 4-6 هفته قبل و بعد از عمل اجتناب شود .

2 - از 10 روز قبل از عمل داروهایی مثل آسپرین ، ایبوپروفن ، دیکلوفناک و ایدومتاسین مصرف نشود .

3 - انجام آزمایش های CBC ، تست قند خون ، عملکرد کلیه ها ، تیروئید و تست های بررسی انعقاد خون انجام شود .

 

 

 

نکات مهم پس از عمل : 

1 - از کشیدن سیگار خودداری نمایید .

2 - از فشار آوردن روی شکم در چند روز اول خودداری نمایید .

3 - زمان کشیدن درد معمولا 2 تا 4 روز اول بعد از عمل می باشد .

4 - مصرف زیاد میوه مخصوصا آناناس توصیه می شود .

5 - آنتی بیوتیک و مسکن را طبق نظر جراح مصرف نمایید .

6 - مرتب راه بروید و کارهای روزمره خودتان را انجام دهید ، استراحت مطلق ممنوع می باشد .