به ما بپیوندید
خ شهید بهشتی - ابتدای مفتح
نبش کوچه چهاردهم
09395560093
info@drghadimi.net
دوشنبه
از ساعت 14 الی 17

بوتاکس

نکات ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ :

1  ﺗﺎ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي زﯾﺮ ﺧﻮدداري ﺷﻮد :

آﺳﭙﺮﯾﻦ، وارﻓﺎرﯾﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE ، ﻧﯿﻔﯿﺪﭘﯿﻦ، وراﭘﺎﻣﯿﻞ.

 

 

ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ دکتر قدیمی اعم از اﺑﺪوﻣﯿﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﻪ، ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ و واﺗﺮﺟﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ژل، ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ، ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن، ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و توسط شخص دکتر قدیمی و کادر مجرب او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

در ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

اختلالات اﻧﻌﻘﺎدي

دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ

ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ از 18 ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ از 75 ﺳﺎل

ضعف ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﺣﺎد

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ

بیماری ﻫﺎي ﻧﻮروﻣﺎﺳﮑﻮﻻر و MS

 

عمل بوتاکس توسط دکتر قدیمی

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد:

ﺗﺎ 4 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ دراز ﻧﮑﺸﯿﺪ

ﻣﺎﺳﺎژ و دﺳﺘﮑﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﺗﺎ 4 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از دوش گﺮﻓﺘﻦ و ﺳﻮﻧﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺘﻨﺎوب ﺣﺪود 4-2 ﺳﺎﻋﺖ اﺑﺮوﻫﺎ را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻪ، اﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ

 اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

اثر ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ از 3 روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺮوع و ﺗﺎ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد

ﻃﻮل اﺛﺮ آن ﺑﯿﻦ 3 ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  وﻟﯽ در ﻣﻮاردي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاري ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ  و در ﻣﻮارد ﻧﺎدري دارو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد.