به ما بپیوندید
خ شهید بهشتی - ابتدای مفتح
نبش کوچه چهاردهم
09395560093
info@drghadimi.net
دوشنبه
از ساعت 14 الی 17

پروتز سینه

پروتز سینه عبارت است از قراردادن وسیله ای به نام پروتز در زیر بافت سینه یا زیر عضله سینه جهت برجسته نمودن و فرم دادن به سینه

ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ دکتر قدیمی اعم از اﺑﺪوﻣﯿﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﻪ، ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ و واﺗﺮﺟﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ژل، ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ، ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن، ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و توسط شخص دکتر قدیمی و کادر مجرب او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد:
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن و اﺧﺘﻼف ﺳﺎﯾﺰ و اﺧﺘﻼف ﺷﮑﻞ دو ﺳﯿﻨﻪ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﯾﺎ ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد
ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﻮﺗﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﯿﭙﻮﺷﺪ ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎ ﺟﺬﺑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺪارد.

 

 

 

نکات بعد از عمل : 

1 - در دو ﻣﺎه اول از ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ورم ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎه ﻫﺎ وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .

2 - ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﭘﺮوﺗﺰ ﻫﺎ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد .

3 - ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺰ 20-10 ﺳﺎل اﺳﺖ درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻃﯽ 7-5 روز ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد اﮔﺮ ﭘﺮوﺗﺰ در زﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮارداده ﺷﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.