به ما بپیوندید
خ شهید بهشتی - ابتدای مفتح
نبش کوچه چهاردهم
09395560093
info@drghadimi.net
دوشنبه
از ساعت 14 الی 17

تزریق چربی

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎ در ﺳﺎل 1893 ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ Gustar Adolf Neuber اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.روش ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ از ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻢ، راﻧﻬﺎ، ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﺳﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻘﺪاري ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﮕﺮدد. ﭼﻮن ﻃﯽ ﭼﻨﺪ  ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪاري از ﭼﺮﺑﯽ ﺟﺬب ﻣﯿﺸﻮد. در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺪف ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدي در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻣﻞ ورم ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 4 ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد.ﭘﺲ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﯽ 4 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد.

 

ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ دکتر قدیمی اعم از اﺑﺪوﻣﯿﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﻪ، ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ و واﺗﺮﺟﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ژل، ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ، ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن، ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و توسط شخص دکتر قدیمی و کادر مجرب او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ:
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزي اﺟﺰا ﺻﻮرت ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻮان ﺳﺎزي و ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺎط ﺧﺎﻟﯽ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزي ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﺳﻦ ، ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دراﯾﻦ  روش اﮐﺜﺮ  ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭼﺮﺑﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه واﻧﺪازه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﺳﺖ 

 

تزریق چربی دکتر قدیمی

نکات قبل از عمل : 

از دو ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ داروھﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﮭﺎب ﻣﺜﻞ ﺑﺮوﻓﻦ، ژﻟﻮﻓﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ھﻤﯿﻦ طﻮر وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A  و E 

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ:

از وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 45 درﺟﻪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد
ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺗﻮرم ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد
از اﻧﺠﺎم ورزش ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 3 ھﻔﺘﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آراﯾﺶ ﮐﺮدن

ﻣﻨﻌﯽ ﺑﻌﺪ از 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺪارد
آﻧﺎﻧﺎس ﺗﺎزه در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺟﺬب ﮐﺒﻮدی و ورم ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ دارﯾﻢ.

 

 

 

ﻣﺰاﯾﺎي ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ:

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﺮﺑﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ھﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﮭﺒﻮدی ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ 

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ:

ﭘﯿﮕﯿﺮی طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت Follow up

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ BRAVA
ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽ در ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﻧﮑﺮوز ﭼﺮﺑﯽ
طﻮل ﻣﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ

اﯾﺠﺎد ﮐﯿﺴﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ در ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ