به ما بپیوندید
خ شهید بهشتی - ابتدای مفتح
نبش کوچه چهاردهم
09395560093
info@drghadimi.net
دوشنبه
از ساعت 14 الی 17

دکتر قدیمی

 ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ دکتر قدیمی اعم از اﺑﺪوﻣﯿﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﻪ، ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ و واﺗﺮﺟﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ژل، ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ، ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن، ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و توسط شخص دکتر قدیمی و کادر مجرب وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .

دکتر قدیمی

 

عمل های قابل انجام توسط دکتر قدیمی

جراحی سینه و سرطان - جراحی شکم - لیپولیز - لیپوماتیکواترجت - تزریق چربیجراحی پلک - لیفت صورت با نخ نوبل لیفتینگ

  

مدارک و گواهینامه های دکتر قدیمی 

فلوشیپ جراحی سینه ، انگلستان - فلوشیپ جراحی پلاستیک ، اتریش - دوره تکمیلی جراحی و سرطان سینه ، دانشگاه هایدلبرگ آلمان

 

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎ در ﺳﺎل 1893 ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ Gustar Adolf Neuber اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.روش ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ از ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻢ، راﻧﻬﺎ، ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﺳﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻘﺪاري ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﮕﺮدد. ﭼﻮن ﻃﯽ ﭼﻨﺪ  ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪاري از ﭼﺮﺑﯽ ﺟﺬب ﻣﯿﺸﻮد. در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺪف ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدي در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻣﻞ ورم ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 4 ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد.ﭘﺲ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﯽ 4 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد.

 

ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ دکتر قدیمی اعم از اﺑﺪوﻣﯿﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﻪ، ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ و واﺗﺮﺟﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ژل، ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ، ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن، ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و توسط شخص دکتر قدیمی و کادر مجرب او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺪف از ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺧﻮش ﻓﺮمﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮاح ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد.

 

نکات ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ :

1  ﺗﺎ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي زﯾﺮ ﺧﻮدداري ﺷﻮد :

آﺳﭙﺮﯾﻦ، وارﻓﺎرﯾﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE ، ﻧﯿﻔﯿﺪﭘﯿﻦ، وراﭘﺎﻣﯿﻞ.

 

پروتز سینه عبارت است از قراردادن وسیله ای به نام پروتز در زیر بافت سینه یا زیر عضله سینه جهت برجسته نمودن و فرم دادن به سینه