به ما بپیوندید
خ شهید بهشتی - ابتدای مفتح
نبش کوچه چهاردهم
88170711-2
info@drghadimi.net
دوشنبه - چهارشنبه
از ساعت 14 الی 17
عمل لیپوساکشن دکتر قدیمی

لیپوست

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮﻟﺮﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. دراﯾﻦ روش ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ وﯾﺒﺮﯾﺸﻦ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﮑﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎ درد و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮي دارد .در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ و در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ از دﺳﺘﮕﺎه واﺗﺮﺟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

 

ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ دکتر قدیمی اعم از اﺑﺪوﻣﯿﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، ﭘﺮوﺗﺰ ﺳﯿﻨﻪ، ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﺳﺖ و واﺗﺮﺟﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ژل، ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ، ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن، ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و توسط شخص دکتر قدیمی و کادر مجرب او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.